Ubezpieczenia

 

 

 

Ubezpieczenie OC i NNW w składce dla członków Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej 2018r./2019r.


Od 1 października 2018 r. wszyscy członkowie lubuskiej izby lekarsko – weterynaryjnej, którzy regularnie opłacają składkę w izbie, będą objęci ubezpieczeniem OC z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz NNW.


Z przyjemnością informujemy, że Lubuska Izba Lekarsko – Weterynaryjna od 01 października 2018 roku przystąpiła do programu ubezpieczeniowego w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.
Członkowie Izby nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem. Składka ubezpieczeniowa jest pokrywana przez Izbę w ramach opłaconych składek członkowskich.


Zakres ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii obejmuje:

1.Odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową podczas wykonywania czynności o których mowa w art.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych w powiązaniu z art.3.1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o inspekcji weterynaryjnej i art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o zakładach leczniczych dla zwierząt przez lekarza weterynarii jak również personel pomocniczy pracujący pod nadzorem ubezpieczonego lekarza weterynarii w okresie ochrony ubezpieczeniowej.
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii, polegające na ochronie zdrowia i życia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska naturalnego, a w szczególności na:
• badaniu stanu zdrowia zwierząt;
• rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt;
• leczeniu zwierząt oraz wykonywaniu zabiegów chirurgicznych, wydawaniu opinii i orzeczeń lekarsko – weterynaryjnych;
• badaniu zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;
• sprawowaniu czynności związanych z nadzorem weterynaryjnym nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno- weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego;
• badaniu i ocenie weterynaryjnej jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania;
• wystawianiu recept na leki i artykuły sanitarne;
•rażące niedbalstwo;
•szkody wyrządzone zwierzętom osób bliskich i współpracownikom;
•eksperymentalne metody leczenia, rehabilitacji, ale tylko w sytuacji, gdy właściciel zwierzęcia wyraził na to zgodę;
•odpowiedzialność za osoby, za które lekarz jest odpowiedzialny z mocy prawa;
•odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu świadczeń medycznych;
•ochroną ubezpieczeniową są objęte szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem i używaniem w prowadzonej działalności prywatnej aparatury specjalistycznej, pod warunkiem, że jest sprawna i posiada atest właściwego organu, (odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez aparaturę i materiały medyczne)
• włączenie szkód wynikłych z używania urządzeń rentgenowskich oraz laserowych;
• lekarzy weterynarii inspekcji weterynaryjnej (są to osoby wykonujące czynności z art. 3.1. ustawy o inspekcji weterynaryjnej)
• szkody spowodowane przez osoby, którym Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności;
• szkody spowodowane wadą towarów i produktów leczniczych dostarczonych przez ubezpieczonego kontrahentowi albo wadliwym wykonaniem robót i usług świadczonych w związku z prowadzoną działalnością
• odpowiedzialność za szkody jakim ulegną pacjenci oraz klienci podczas przebywania w miejscu wykonywania zawodu,
• szkody powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, używania lub innej umowy podobnej
• szkody powstałe w rzeczach powierzonych lub oddanych przez pacjentów na przechowanie w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii;
• odpowiedzialność za szkody polegające na czystej stracie finansowej,
• odpowiedzialność dla czystych strat finansowych wynikłych z błędnego wystawienia przez Ubezpieczonego paszportu dla zwierzęcia towarzyszącego,
• ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych zwierząt na inne zwierzę lub człowieka w związku z prowadzoną działalnością,
• szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy będących w posiadaniu poszkodowanego podczas wykonywania przez ubezpieczonego zawodu lekarza weterynarii,
• przeniesienie chorób zakaźnych (w tym WZW, HIV); praca z krwią oraz preparatami krwiopochodnymi;
3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu wykonywania zawodu:
- w ramach zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w zakładach lecznictwa weterynaryjnego lub innych jednostkach organizacyjnych bądź na podstawie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych,
- przy świadczeniu usług lekarsko – weterynaryjnych
- przy pełnieniu dyżurów,
- przy udzielaniu pierwszej pomocy lekarsko – weterynaryjnej ofierze wypadku w sytuacjach nie związanych z czynnościami służbowymi (niesienie niezbędnej pierwszej pomocy ofierze nieszczęśliwego nagłego wypadku)
Ochrona dotyczy każdego z lekarzy w jego działalności medycznej, bez względu na rodzaj zatrudnienia, dla każdego jest jednakowa przy identycznej składce.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje także:
• Lekarzy weterynarii w trakcie robienia specjalizacji,
• zatrudnionych przez ubezpieczonego techników weterynarii
4. Rozszerzenie odpowiedzialności za szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym:
Klauzula odpowiedzialności za szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszymi zapisami postanowień OWU oraz umowy ubezpieczenia ustala się, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym związanych z wykonywaniem zawodu/lekarze weterynarii zatrudnieni w ramach umowy o pracę w powiatowych lub wojewódzkich inspektoratach weterynarii lub związanych z wykonywaniem praktyk lekarsko-weterynaryjnych (szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności zawodowych z rozszerzeniem o szkody wynikłe z funkcji o charakterze administracyjnym), czynności wykonywane przez lekarza urzędowego z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii).

Zakres czasowy:
Odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń objęte są roszczenia osób poszkodowanych / uprawnionych dotyczące szkód, będących następstwem zaistniałych w okresie ubezpieczenia zdarzeń, objętych ochroną ubezpieczeniową, chociażby poszkodowani / uprawnieni ujawnili następstwa zdarzeń po upływie okresu ubezpieczenia i zgłosili zakładowi ubezpieczeń po upływie okresu ubezpieczenia, jednakże w terminie ustawowo określonym. Zdarzeniem w rozumieniu niniejszego porozumienia jest działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego powodujące szkodę na osobie lub mieniu.
Umowy zostaną zawarte zgodnie z wariantem B określonym w §10 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia 01.01.2016 (ubezpieczenie wszystkich członków Izby - zatrudnionych na każdy rodzaj umowy, a także prowadzących własną działalność osobistą).

Suma Gwarancyjna dla Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej: 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na jednego członka Izby.

Dodatkowo do ubezpieczenia zostały włączone:
- Klauzula kosztów ochrony prawnej w zakresie kosztów pomocy prawnej na rzecz ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego, pod warunkiem że są one związane z wykonywaniem czynności zawodowych oraz jeżeli wypadek powodujący konieczność uzyskania pomocy prawnej przez Ubezpieczonego nastąpił w okresie ubezpieczenia.
Sublimit dla Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w zakresie kosztów ochrony prawnej: 10.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
(Szczegółowa treść zakresu w zapisach klauzul).


Zakres ubezpieczenia NNW z rozszerzeniem o następstwa zawałów serca i udaru mózgu:


Świadczenia podstawowe:
• w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od jego daty – 100% określonej w umowie sumy ubezpieczenia,
• w przypadku uszczerbku w wysokości 100% - pełną sumę ubezpieczenia określoną w umowie,
• w przypadku uszczerbku częściowego – procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu,
• zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych, pod warunkiem że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku – do wysokości 30% sumy ubezpieczenia, jednakże nie więcej niż do kwoty 5.000,00 zł.
• zwrot udokumentowanych kosztów odbudowy stomatologicznej zębów, pod warunkiem że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku – do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, jednakże nie więcej niż do kwoty 2.000,00 zł., z zastrzeżeniem postanowień poniższego pkt,
• zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów, o których mowa w pkt powyżej, nie może przekroczyć kwoty 200,00 zł. za każdy ząb,
• zwrot udokumentowanych kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów, pod warunkiem że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku – do wysokości 30% sumy ubezpieczenia, jednakże nie więcej niż do kwoty 5.000,00 zł.,


Suma Gwarancyjna NNW dla Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej:

10.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na jednego członka Izby.


Zakres ubezpieczenia został wynegocjowany przez jednego z największych polskich brokerów ubezpieczeniowych – Mentor S.A., który zapewnia gwarancję nadzoru nad
procesem likwidacji szkód oraz wypłaty odszkodowań.
Ochrony w programie udziela jeden z wiodących zakładów ubezpieczeniowych w Polsce – STU Ergo Hestia SA.

Kontakt w sprawie ubezpieczeń:
W celu uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących programu ubezpieczeniowego przygotowanego na zlecenie Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, należy skontaktować się z:
- Agatą Łukowską (Mentor S.A.) pod nr tel.: 56 669 33 07.

 

Dokumenty do pobrania:

Koszty Ochrony Prawnej dla członków Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Zasady zgłaszania szkody

- Formularz: ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji w ERGO Hestii